#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกระทิง
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา นายวุฒิพงษ์ ถันทอง นายพัฒนา แสงสุวรรณ 087-2525790 , 0950169752 kramunpattana@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านกราม นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ 0954285262 puipuipui2556@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธนภัทร ศรีโสด นายธนภัทร ศรีโสด 0892811406 k_kudnakeaw@hotmail.com
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน นายทวี พรมดวงศรี นายศักดา ดาระหงษ์ 0872575246, 0892709746 s.darahong@hotmail.com
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น นายเกียรติคุณ สืบหล้า นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี 0818764354,0856564965 thannawatn@gmail.com
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายมงคล สุทธิสน นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ 0872504187 filmfilmpidchaya@gmail.com
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ 045660184, 0839318391 udomsaksriyan@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายปรีชา ทองอินทร์ นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ 0890828182 phokramun01@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านภูทอง
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นางสาวธานี บุตรอุดม 0895185431 bootdee_07@hotmail.com
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสนิท จำปาทิพย์ นางสาวสุวพัชร บุญทำ 0910202990 nitssk4@gmail.com
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายณรงค์ จำปา นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ 0878758189 baimon005@hotmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com