#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระทิง 23 15 51 34
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 8 16 14 10
3 โรงเรียนบ้านกราม 30 31 49 37
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 21 26 36 24
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน 15 7 30 23
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 13 17 23 21
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 10 12 17 15
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 17 13 24 24
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 23 14 49 36
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 34 31 70 50
11 โรงเรียนบ้านภูทอง 25 19 54 36
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 15 8 22 16
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 49 36 108 73
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 18 24 20
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 54 54 101 76
รวม 353 317 672 495  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com