สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 54 36 11 4 54 49 3 0 54
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 49 17 16 5 49 38 7 1 49
3 โรงเรียนบ้านกระทิง 23 12 3 3 23 21 0 1 23
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 34 10 4 3 34 24 3 2 34
5 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 23 7 4 4 23 15 4 2 23
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 13 6 2 3 13 12 0 0 13
7 โรงเรียนบ้านภูทอง 25 5 2 3 25 15 5 0 25
8 โรงเรียนบ้านชำเขียน 15 4 3 1 15 10 3 1 15
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 4 2 1 16 12 0 1 16
10 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 8 2 0 0 8 3 1 0 8
11 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 21 2 7 1 21 13 3 1 21
12 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 17 2 2 3 16 11 0 2 16
13 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 15 2 5 2 15 7 3 2 15
14 โรงเรียนบ้านกราม 30 1 6 6 30 18 3 0 30
15 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 10 0 1 1 10 5 3 2 10
รวม 353 110 68 40 218 253 38 15 306

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com