#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พัทยา พันรี
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อรุณวดี ดาวจันทร์
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สะอาด
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง เมลิษา สุระชาติ
1.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com