#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย หนึ่ง ติงสะ
2.เด็กชาย กันตพล สุระชาติ
3.เด็กชาย ธนากร แข่งขัน
1.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
2.นางสาว กนกวรรณ คร่ำครวญ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง พัณณ์ชิตา แก่นทิพย์
2.เด็กหญิง ธัญทิพย์ อยู่โต
3.เด็กหญิง บุญกุลรัตน์ สิมมา
4.เด็กชาย วิวัชชัย ดาวสิงห์
5.เด็กชาย ญาณกร ดาวสิงห์
6.เด็กชาย ปิติสุข กุลวุฒิ
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ปรางทิพย์ ชื่นบาน
1.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง นิลธิดา สุระชาติ
1.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง ประดับเดือน บุญทอง
2.เด็กชาย วรวิทย์ ดาวสุข
1.นางสาว เรวดี ดาวใสย์
2.นางสาว กุสุมา สอนภักดี
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย นาวิน สามสี
2.เด็กชาย ธนากร พลเมือง
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ณัฐดนัย ประกาเสติ
2.เด็กชาย อมรวิวัฒน์ ชินทอง
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง อินทิรา ฤทธิแผง
1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง กานต์มณี ภูมะลี
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง วรรณิดา วงมาเกษ
1.นางสาว ปรารถนา พยุงวงศ์
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สุระชาติ
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ภาสดา
3.เด็กหญิง สายฝน สร้อยศรี
1.นาง ผกายกุล แก้วคูณ
2.นางสาว หนึ่งฤทัย ศุภสุข
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุนิสา สุระชาติ
1.นางสาว นงลักษณ์ สุระชาติ
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล พงษ์วัน
2.เด็กชาย วีรภัทร พงษ์วัน
1.นาย วราวุธ คำชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com