#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศรีภัชชา พากเพียร
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ประภาวดี ดวงศรี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กัลยกร คำแดง
2.เด็กหญิง กุลยา คำแดง
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นาย เสนีย์ ทะหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com