#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิชชา บำรุงราษฎร์
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร ดอกจันทร์
1.นาง ลัดดา อสุระพงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
3.เด็กชาย ธนากร เทียนมณี
4.เด็กชาย ปิติภัทร ทะหา
5.เด็กชาย บวรวิทย์ พานจันทร์
6.เด็กชาย ภาคิน มงคลคลี
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมาพร อินวัน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พิยดา สีดาบุตร
2.เด็กหญิง สาวิตรี วรรณทอง
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธนาธิป พนานุสรณ์
2.เด็กชาย บุริศร์ เนาว์ศรีสอน
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
2.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา
2.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ขันคำ
2.เด็กหญิง ภัทรพร จีรจิตต์
3.เด็กหญิง วรรณเพ็ญ แจ่มแจ้ง
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ผิวเรือง
2.เด็กหญิง สุธีกานต์ ขวัญเมือง
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
2.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง รัตติกานต์ มุ่งผล
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงศ์เมธา นามชารี
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนาทิพย์ เหรียญทอง
1.นาง อาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พงษ์เพชร คำลอย
2.เด็กชาย สุรชัย สมนึก
3.เด็กหญิง บุณยาพร วรรณทอง
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง นัทธ์ชนัน คำโท
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุนัทธี สอนคำเสน
2.เด็กหญิง นภสสร สุธัญญรัตน์
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
2.นางสาว นิลวรรณ โพธิสาร
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อารีสา บุญปลอด
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ สิงห์คร
3.เด็กหญิง กนกภรณ์ วรรณทอง
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำพิราช
2.เด็กชาย ปราณประวีร์ สมรัตน์
3.เด็กชาย ธีรปกร แก้วเจริญ
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฎฐิกา แขมคำ
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิชา กันนุลา
2.เด็กหญิง ไพรินทร์ พรมสะอาด
3.เด็กหญิง ญาตาวี ไชยพิมูล
1.นางสาว ธัญชนก วรรณทอง
2.นางสาว กัญญาณัท ธรรมมะ
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สิริวิมล ทองอ้ม
2.เด็กหญิง ณัฐฐชญานนท์ ส่งคุณธรรม
3.เด็กหญิง ยุภาพรรณ คำลอย
1.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
2.นางสาว วิมลณัฐ ชาลี
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกุล
1.นางสาว วราภรณ์ ุสุดาชาติ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ไชยภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ปัณณ์ คำลอย
2.เด็กชาย พงศธร พิลาดี
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พอใจ อุปมัย
1.นาง ชุติมา แสวงผล
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง วริษา วีสุติน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
2.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
1.นาง ยุพา วรรณทอง
2.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
2.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
2.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
1.นาย สมาน มูลศิริ
2.นาย เสนีย์ ทะหา
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ธนาคิม เมธามณี
2.เด็กชาย กิตติภพ วรรณทอง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณัฐพล ประสีระเตสัง
2.เด็กชาย สาริศ บุญเฟรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ราชันย์ พรหมวงศานนท์
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปิยะพันธ์
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ฐาปนัท หนูเกลี้ยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย วัชรวิชญ์ มะปรางค์
1.นางสาว สมัย สะใบ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ศุภโชค แก้วละออ
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ฤทธิชัย แก้วธรรม
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย สมบัติ ศรีลาชัย
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สุธิดา นวลหงษ์
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
4.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
5.เด็กชาย จักรพงษ์ จันคามิ
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทรพร อูบคำ
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง บุญยาพร วรรณทอง
1.นาย สมบัติ ศรีลาชัย
41 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ภัทรศยา ศรีมงคล
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิมพ์อักษร
3.เด็กหญิง ปรัชญา เหล่าพงศ์ประเสริฐ
1.นาง กิตติพรรณ สิงห์หาสน์
2.นาง สุพรรณี คำทวี
42 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชนะมาร
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทองพินิจ
3.เด็กหญิง ภัคจิรา ดับโศรก
1.นาง นิตยา จำปา
2.นางสาว วิไลลักษณ์ จำนงค์
43 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง วลีญา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ชลิตา แหวนเงิน
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
44 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง ชนม์นิภา ลาภบุญ
1.นาง สำราญ คำพิราช
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จันคามิ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
46 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง อำไพ ชนะมาร
2.เด็กหญิง อาริสา ทองบ่อ
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ ต้นวงศ์
1.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
2.นางสาว ศลิษา สีสันต์
47 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กหญิง สิริกร กลมพันธ์
2.เด็กหญิง สลิลทิพย์ พละไกร
3.เด็กชาย สิทธิเดช มุ่งหมาย
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
2.นาง กัญญาณัท ธรรมมะ
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ณรงศักดิ์ กิ้วภาวัน
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปลงใจ
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com