#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
1.นางสาว นิสาชล สืบสิมมา
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
2.เด็กหญิง เกศรินทร์ จันลา
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย วรภพ พรหมมาดวง
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีรส
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นางสาว ทมิตา สุโพธิ์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย อนุชา กวางลา
2.เด็กหญิง ฐิติวรณ์ จันทร์แจ้ง
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ
2.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย ภูวนาท บุญทอง
1.นางสาว นิสาชล สืบสิมมา
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ศยามล พันธ์ชนะ
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฏฐิชาภรณ์ วันเพ็ง
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมมาดวง
2.เด็กหญิง วันวิสา ศรีเลิศ
3.เด็กชาย ชนะการ วรรณทอง
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ประเสริฐสุข
2.เด็กหญิง ประกายกาญจน์ มูลตรี
3.เด็กหญิง กัญญาภัค ยาหอม
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยกร เสาเวียง
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ พงษ์ศรี
1.นางสาว นิสาชล สืบสิมมา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติพร ก้านแก้ว
1.นางสาว ยุพิน มีผลกิจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com