#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง แพรทองธาร กองขา
2.เด็กหญิง ณภัทร์ สินศิริ
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นาง สมคิด สายลุน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง เมธาวี สีดำ
1.นาง สมคิด สายลุน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ภาษี
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สามารถ
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เงินมูล
1.นาย สมาน ปรางศรี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง อรนภา คำใสย์
1.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง รัตนไพลิน แสงเดือน
2.เด็กหญิง สุกัญญา หอมสุคนธ์
1.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
2.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง กาญติมา ทองสาย
2.เด็กหญิง รัตนา วันทาพรม
3.เด็กหญิง นราพร คำใส
1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล สำราญ
2.เด็กหญิง รัตนาวดี การุณ
1.นาง สมใจ บุตรอุดม
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง สุุดาทิพย์ คูณพันธ์
2.เด็กหญิง ผกามาศ อุ่นพันธ์
1.นาย กิตติศักดิ์ โคตรบุรี
2.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย รัฐเดช สว่างรัฐ
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง พราวนา ตุ้มวงศา
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง หนึ่งนภัส ไพรป่า
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง อนัญญา สีเขียว
2.เด็กชาย วชิรวิชญ์ พงษ์วัน
3.เด็กชาย ปุญญิกา สารพงษ์
1.นาง อรนุช สามารถ
2.นางสาว น้ำฝน สัมพันธ์
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง อัจฉริยาธร สิงห์คำ
2.เด็กหญิง ทัณทิกา ติงสะ
3.เด็กหญิง วันดี ทองสุข
1.นาง สว่างรัตน์ โคตรบุรี
2.นาง อรนุช สามารถ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย ภูริณัฐ บุตตานีย์
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ภูศนิษา หลำหุ่น
1.นาง สมคิด สายลุน
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ภาษี
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกราม
1.เด็กชาย รัฐเดช สว่างรัฐ
2.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ คำโท
3.เด็กหญิง รสนา สีเขียว
1.นาง พรทิพย์ แสงสุวรรณ
2.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com