#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ภัทรวดี สุภะโค
1.นางสาว ชนัญญา พันแก่น
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เจษฎาพร หลักคำ
2.เด็กหญิง ชุณัฐดา แก้วสง่า
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย นพปกรณ์ ทาประจิตร
2.เด็กชาย พงศกร จิบจันทร์
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อาริษา เกาะแก้ว
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย จิรสิน อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ญาณพงศ์ จันดี
3.เด็กชาย ภาณพงษ์ ไชยอาสา
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีนวล
2.เด็กชาย อภิชัจจ์ จันทร์เพ็ง
3.เด็กชาย สุริยะเทพ ตะลาโส
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วีรภาพ บุตรพรม
2.เด็กชาย ทักดนัย ก้างออนตา
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com