#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อทิตยา รินทร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ใจกัด
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิลามาศ
2.เด็กชาย อธิกรณ์ สว่าง
3.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
3.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ศราวุฒิ สีลา
2.เด็กชาย ภูริภัชน์ ภูขะมัง
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดี
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ดาราวัธน์ จันทะมั่น
2.เด็กชาย วีระชัย พิศพงษ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
2.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดิ์ดี
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ ประเสริฐชาติ
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
2.เด็กหญิง รัญชิดา สินศิริ
3.เด็กหญิง ศศิประภา สุภโค
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ธนาธร เทศราช
3.เด็กชาย ณัฐพล จันทร์เพ็ง
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปวีณา ชื่นตา
2.เด็กหญิง ปนัดดา เอกพงษ์
3.เด็กหญิง ปภาดา ศรีนวล
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
2.นาง บัวรื่น พานจันทร์
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
3.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วรางคณา เอกพงษ์
2.เด็กหญิง สุพรรณี กงศรี
3.เด็กหญิง แสงเทียน มะโนธรรม
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันทิชา สีเหลือง
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง อริษา ปัดถา
1.นางสาว สิรินภา พลชาลี
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ณัฐพล แสวงวงศ์
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นนชนะ
2.เด็กชาย อภิชาบุตร นามธรรม
3.เด็กชาย ปริพัฒน์ หรรษา
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ธนากร สิงห์ทอง
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง ปวีณา ชื่นตา
1.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อรดา พิมพ์โคตร
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง อารียา ภูขะมัง
2.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง พิทยารัตน์ เทพอุเทน
1.นางสาว ธานี บุตรอุดม
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุดดีสุข
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง หรรษา แสวงวงศ์
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง มินตรา อุสมาน
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วกันหา
3.เด็กชาย มนต์มนัส ใจกล้า
1.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
2.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
31 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยอาสา
2.เด็กหญิง นิญดา เขียวนวล
3.เด็กหญิง สุภานิษา สว่าง
1.นางสาว นิภาพรรณ กองแก้ว
2.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง พนิดา สุภโค
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
33 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง จินดาพร สาริคาร
2.เด็กหญิง จิราภัทร กงศรี
3.เด็กหญิง เพชรลดา พิศพงษ์
4.เด็กหญิง พันธิภา ทาทอง
5.เด็กหญิง ธิยาดา จามะรีย์
6.เด็กหญิง จิดาภา ลาพันธ์
7.เด็กหญิง อภิสรา ทาปทา
8.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ใจกัด
9.เด็กชาย จุฑารัตน์ ดุลยชาติ
10.เด็กหญิง ศุภัชญา ใครบุตร
11.เด็กหญิง สิดาพร มีฤทธิ์
12.เด็กหญิง จิตรลดา ปัดถา
13.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
14.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
15.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
3.นาย ประมวล ไชยปัญญา
4.นาง อรอุมา สำนวน
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันทนัช จันทร์ทัย
2.เด็กหญิง กนกวรรณ นิราช
1.นาย อภิชาติ สำนวน
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พิมพ์โคตร
1.นางสาว ชนัญญา พันแก่น
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วรรณฤดี แหวนวงศ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ใจกัด
2.เด็กหญิง กาญจนา ยตะโคตร
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ทะมีพันธ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก
1.เด็กชาย ชนนิกานต์ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย บูรพา แสนดี
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com