#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง กมลพรรณ วรบัณฑิต
1.นาง สิรินทรา นรภาร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แมกเนล
1.นาย วิริยะ จำนงค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง เอมอร ดอกผล
1.นาย วิริยะ จำนงค์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ นาเมืองรักษ์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ ชุนบุญมา
3.เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทรงศิริ
4.เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองดอนสา
5.เด็กหญิง อรญา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว วัลลภา โสริญาติ
2.นางสาว กาญจนา วรรณทอง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย โยธา ยศวิจิตร
2.เด็กหญิง อรอุมา ผามรัมย์
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กชาย ฐิติกร คุณโพธิ์
2.เด็กหญิง กนกพร สิงห์คร
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
1.เด็กหญิง อภิชญา ชลเทพ
1.นาง สิรินทรา นรภาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com