#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย ศุภโชค หิรัญวัน
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา พานจันทร์
3.เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ น้ำคำเขียว
1.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
2.นางสาว อรอนงค์ ศรีหาวงค์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง ธัญชนก กล้าหาญ
2.เด็กหญิง รวงข้าว เสาแก่น
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง วัลสิริชา สมศรี
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ จันทะมั่น
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
2.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com