#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ขวัญข้าว ศรีหะดม
2.เด็กหญิง ปวีนา จารุวงค์
1.นางสาว กาญจนา นบนอบ
2.นาง พิจิตรา เส้นสุข
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ปกรณ์ เกษมสินธารา
2.เด็กหญิง ไขนภา จิบจันทร์
1.นางสาว กาญจนา นบนอบ
2.นาง พิจิตรา เส้นสุข
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แก่นทิพย์
1.นาง สายฝน คำชัย
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง วินิจดา เรืองหงษา
1.นาย บรรจง สลักคำ
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีบุตร
2.เด็กหญิง ศิริกัญญา หอมหวน
3.เด็กหญิง สุริษา ดวงเสนาะ
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
2.นางสาว กาญจนา นบนอบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com