#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง นฤมล เกศา
2.เด็กหญิง สิริกาญจน์ แก้วกงพาน
3.เด็กหญิง ราชาวดี วิลัย
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ปัญญกร คำนนท์
2.เด็กชาย ธนบดี ธงไชย
3.เด็กชาย กิตติพันธ์ น้อยพรม
4.เด็กชาย ราเชนทร์ พลเทพ
5.เด็กชาย โพธิเศรษฐ์ กิ่งคำ
6.เด็กหญิง มันทนา วะภา
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศศินันท์ สุระชาติ
1.นางสาว นิภา ดอกบัว
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บุญจันทร์ลา
3.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
4.เด็กหญิง แพรวา จารุวงศ์
5.เด็กชาย คณิน ใจบุตร
6.เด็กชาย ธีรภัทร มนตรี
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล เส้นคราม
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใจกัด
3.เด็กชาย รัทสิทธิ์ สิงหาชาติ
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นางสาว กาญจนา นบนอบ
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ชินกร แสงสุตา
2.เด็กหญิง บุญลักษณ์ เกศา
3.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ โชครัมย์
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นางสาว นิภา ดอกบัว
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง กวินตรา ขอร่ม
2.เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ แก่นทิพย์
1.นางสาว นิภา ดอกบัว
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ภัชรา ยาหอม
2.เด็กหญิง พณัฐชา สนใจ
1.นาง สายฝน คำชัย
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย อานนท์ นบนอบ
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ณัฐฌาณ์ ลงเงิน
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย จิราศักดิ์ ไชยสิทธิ์
1.นางสาว นิภา ดอกบัว
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย ฉันทพล สมศรี
2.เด็กชาย ทิวากร ขวัญยืน
3.เด็กชาย ธวัชชัย ปิติทะโน
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นางสาว นิภา ดอกบัว
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศุจินทรา ส่งเสริม
1.นางสาว กาญจนา นบนอบ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คุ้มครอง
1.นางสาว กาญจนา นบนอบ
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ไอวี่ จูนแลงจ์
2.เด็กหญิง นิภาพร บุญเลี้ยง
1.นาย บรรจง สลักคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com