#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ขวัญชัย ภูขะมัง
2.เด็กหญิง อินทราณี สุขศรี
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อารยา คงประเสริฐ
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย มนัสวี ศิริเกษ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วมะณี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com