#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง นันนภัส ศรแก้ว
2.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง เชษฐ์ธิดา จันดี
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ เบ้ารัตน์
2.เด็กชาย ธรรมรักษ์ ลุนสิน
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ เรือโป๊ะ
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง รัตติยา ประเสริฐชาติ
1.นาง วรรณี ปรางศรี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
1.นาง วรรณี ปรางศรี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร โสตรทิพย์
2.เด็กหญิง นฤภา ดาวขาว
1.นาง วรรณี ปรางศรี
2.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ใจคง
1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง วรรณทิวา รักชาติ
1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง อาภานุช ทาปลัด
1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com