#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง จิรนันท์ อุปมัย
2.เด็กชาย ธีรธร มรกฎจินดา
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ธนกร ทองยอด
2.เด็กหญิง ชารินี ขันแข็ง
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
3 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย สุริยา จันทะสน
2.เด็กชาย อนุชา จันทะสน
3.เด็กหญิง สุชานันท์ เรืองคำ
1.นาง มะรา การุณ
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com