#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ศศินา ไชยบุตร
1.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทะสน
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
2.เด็กชาย ศรายุทธ สารเดช
3.เด็กชาย พีรพล อุ่นแก้ว
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ปวันรัตน์ บัวคำ
1.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com