#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง สุชาวดี ครองพันธ์
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ธาริณี บุตรทองดี
2.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
3.เด็กหญิง วรัญญา ประนิสอน
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ปัทติมา สีทอง
1.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ศศิฉาย ติงสะ
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปรารถนา
2.เด็กชาย วีรภาพ ทองใบน้อย
3.เด็กหญิง วรรณภา พงษ์วัน
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
2.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย ไตรรักษ์ คณานิตย์
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ศศิวิมล มาตรสงคราม
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ทำนุ
2.เด็กหญิง สุพรรณษา ศรีสุข
1.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย ศิรวัฒน์ ศรีใสคำ
2.เด็กชาย สมเกียรติ สีม่วง
3.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ เหล่าเขตการณ์
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ าวเหนือ
3.เด็กชาย สงกรานต์ สมใจ
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
2.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีสุข
3.เด็กชาย จิระวัฒน์ ยอดสิงห์
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง นิตยา สวาทที
2.เด็กหญิง วรัศญา เพียรภูเขา
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
2.นาง อัญชลา นามคุณ
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กหญิง ธนัญญา ยอดสิงห์
2.เด็กหญิง พรรณภัทร ผิวแดง
3.เด็กชาย ธีรชัย ประนิสอน
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
2.นางสาว ฉวีวรรณ บุญจูง
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1.เด็กชาย สุรวุฑ ดาวสุก
2.เด็กหญิง กฤษณา กอบกำ
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
2.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com