#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ ดาวเรือง
2.เด็กชาย ศุภกร คำโท
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
2.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย วิชัย ดวงพล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทอง
3.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แหวนเพ็ชร
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฏฐา บุตรอุดม
2.เด็กหญิง ฐิติพร ดวงพล
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พรบุญ
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ชลพรรค สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง พฤกษชาติ สิทธิศร
1.นาง เนตรนภา คำผุย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง นฤมล แก้วมะณี
2.เด็กหญิง มุฑิตา จุไธสง
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ตุมชาติ
2.เด็กหญิง ดวงใจ ผิวหอม
3.เด็กหญิง ฐิติพร ดวงพล
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
67
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย มนัสวี ศิริเกษ
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย อธิราช ศรสันต์
2.เด็กหญิง นฤมล ว่องไว
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง จิดาภา คุ้มครอง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร์ หมื่นเจริญ
3.เด็กหญิง นภัสวรรณ ดาวเรือง
4.เด็กหญิง กรวัลล์ ดาวงษ์
5.เด็กหญิง ชลดา แก้วกันหา
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ศิริภักดิ์ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง สิรินทรา นาคงาม
3.เด็กหญิง ศศิตา ศรีชัย
4.เด็กหญิง สุมาลี ศรีชัย
5.เด็กหญิง ธนัชชา ศรีโพธิ์
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปาลิตา แก้วกันหา
2.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ บุญทอง
3.เด็กหญิง โสภิตา สีเพ็ง
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ศุภบุตร สุดดี
2.เด็กหญิง พิชญาดา จันทะวงษ์
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ขวัญชัย ภูขะมัง
2.เด็กหญิง อินทราณี สุขศรี
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุทธิตา ทองศรี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อรปรียา แก้วกันหา
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุนิสา ปลั่งกลาง
2.เด็กหญิง ญนันทนิยา แก้วกันหา
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อาทิตยา บุญทอง
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ เสาร์จันทร์
1.นาง ทัศพร ลาคำธนาศิริ
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย
1.นาย บัณฑิต ดวงพล
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ
1.นาย บัณฑิต ดวงพล
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรอุดม
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรอุดม
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง อารยา คงประเสริฐ
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พรบุญ
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุตรอุดม
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง สุพรรษา วงพิทักษ์
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
29 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย ณัฐวิชย์ สุภโค
2.เด็กหญิง เปี่ยมรัก อนันต์
3.เด็กหญิง สุชัญญา สุมณฑา
1.นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด
2.นางสาว วิไล ปัตตายะโส
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย มนัสวี ศิริเกษ
2.เด็กหญิง นฤมล แก้วมะณี
1.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
2.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ศรีลาชัย
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
32 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ณัฏฐา บุตรอุดม
1.นาง ปทิตตา โพธิ์พรหม
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กชาย กฤษดา สัมพันธ์
2.เด็กชาย นรภัทร สัมพันธ์
1.นาย พิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ บุญรอด
2.เด็กชาย วิศรุต ดาวงษ์
3.เด็กชาย อัครชัย สังกะเพศ
4.เด็กหญิง มาริษา พรมมาก
5.เด็กหญิง สุธาสินี ปิกฉิม
6.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์เภา
7.เด็กหญิง เจนจิรา กาญจนะชาติ
8.เด็กหญิง จริยา บุุปผา
9.เด็กหญิง รุจิดา ศิลศร
10.เด็กหญิง ญาณภัทร เสาจันทร์
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com