#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ศศินี จำปาแก้ว
1.นาง ละมัย ชนะงาม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ศิริพร พรมงาม
1.นาง ละมัย ชนะงาม
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย โกมล ติงสะ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
2.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อนุพันธ์
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมหมาย ติงสะ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
2.เด็กหญิง ปารณีย์ พันธุทุม
3.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง ชานิสา เขียวอ่อน
5.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อภิชัย ไชยวัน
2.เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วกล้า
3.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
4.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
5.เด็กหญิง ศิริพร พรมงาม
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อภิชัย ไชยวัน
2.เด็กหญิง ณัฐญาดา ติงสะ
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย เกรียงไกร คำทูล
2.เด็กชาย โกมล ติงสะ
3.เด็กชาย วรภัทร มะโนชาติ
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ศุภโชติ สุกใสย์
2.เด็กชาย ปาฏิหาริย์ พันธ์เป็น
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ธวัชชัย
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง วรินทิพย์ มะโนชาติ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีสุข
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนิสา เขียวอ่อน
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปภาภร มวลสุข
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ พรสุทธิภัทร
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ติงสะ
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
2.เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วกล้า
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย เมธัส พงษ์วัน
2.เด็กชาย สิงหา ติงสะ
3.เด็กชาย บัณฑิต มะโนชาติ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาง สมจิตร ครองยุติ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กชาย ศราวุธ บุญแสน
2.เด็กชาย สยาม พงษ์วัน
3.เด็กชาย เดชาวัฒน์ นารี
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปนัดดา สุพรรณ์
2.เด็กหญิง แพรวา เพ็งมูล
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ มะโนชาติ
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง นันท์นภัส อนุพันธ์
2.เด็กหญิง นริสา มะโนชาติ
3.เด็กชาย ประมุข จันทร์แจ้ง
1.นาง สุวรรณา มวลสุข
2.นางสาว คุณัชญา ศรียะนัย
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1.เด็กหญิง ศศินี จำปาแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริพร พรมงาม
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
2.นาง ละมัย ชนะงาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com