#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ศศินา ไชยบุตร
1.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทะสน
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง อนุศรา จันทะสน
2.เด็กชาย ศรายุทธ สารเดช
3.เด็กชาย พีรพล อุ่นแก้ว
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ปราโมทย์ คืนดี
1.นาง ปรานี บาลยอ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง จิรนันท์ อุปมัย
2.เด็กชาย ธีรธร มรกฎจินดา
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย ธนกร ทองยอด
2.เด็กหญิง ชารินี ขันแข็ง
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ปวันรัตน์ บัวคำ
1.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง แจ่มนภา วรรณทอง
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย สุริยา จันทะสน
2.เด็กชาย อนุชา จันทะสน
3.เด็กหญิง สุชานันท์ เรืองคำ
1.นาง มะรา การุณ
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง เกษสุดา คำแดง
2.เด็กหญิง ภัทราวดี เรืองคำ
1.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
2.นาง เสาวคนธ์ คำแดง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com