#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
2.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
3.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อัษฏาวุธ ลาภสาร
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.6
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
2.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
3.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
4.เด็กหญิง อรกัญญา เสน่หา
5.เด็กหญิง จิตตรา วาโยวิเศษ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ตรีรัตน์ บุพศิริ
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ต่อศํกดิ์ เรืองคำ
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง ปาลิตา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ ดับโศรก
2.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย เจษฎา ฉันทะโส
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ัขันขัว
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ เทาศิริ
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นางสาว จิตพร เอาทวีรัชต์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ พลหาญ
2.เด็กชาย พีรพงศ์ เดือนใส
3.เด็กชาย เดชา มุ่งมาตร
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นางสาว จิตพร เอาทวีรัชต์
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย พิชยา ทำนักตาล
1.นาย จรูญ วรรณทอง
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีวงศ์
1.นาย จรูญ วรรณทอง
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย ธันวา พานทอง
1.นาย จรูญ วรรณทอง
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย วัฒนา เสน่หา
1.นาย จรูญ วรรณทอง
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
1.นาย จรูญ วรรณทอง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
1.นาย จรูญ วรรณทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์
1.นาย จรูญ วรรณทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
2.เด็กชาย สุทธินันท์ สร้อยนาค
3.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
4.เด็กชาย พงศกร ไสว
5.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
6.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
7.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
8.เด็กหญิง ปาลิตา บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
10.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
11.เด็กหญิง มาริสา พูลเกิด
12.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
13.เด็กหญิง รื่นฤดี วรรณทอง
14.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
15.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา
16.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
3.นาย จรูญ วรรณทอง
4.นาง บังอร ประสีระเตสัง
5.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระทิง
1.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
2.เด็กหญิง มาริสา พูลเกิด
1.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
2.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com