#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายทวี พรมดวงศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเกียรติคุณ สืบหล้า รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายปรีชา ทองอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายณรงค์ จำปา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายธนภัทร ศรีโสด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายเสกสรรค์ สามสี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายมงคล สุทธิสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวัฒนา จันทะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสนิท จำปาทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายทินกร มณีกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 ว่าที่ ร.อ.ธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
17 นายสมจิตร บุญจันทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
18 นายสมาน มูลศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
19 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
20 นายสมบัติ ศรีลาชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
21 นายบรรลือ บุญตระการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
22 นายบุญชู เสน่หา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
23 นางสาวณิชย์นันท์ วรงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
24 นางสาวสุพรพรรณ โสภาพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
25 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน
26 นายทินกร มณีกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
27 นายปราโมทย์ โคตรพันธ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
28 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
29 นางสาวปวีณา ศรีจันทรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
30 นางสาวณิชย์ชนันท์ วะรงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
31 นางนิโลบล วงศ์เดือน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
32 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
33 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
34 นางสาววรวรรณ สง่าโยธิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
35 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขาและประเมินผลการแข่งขัน
36 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
37 นายเจริญสุข วงศ์แหวน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
38 นายสมาน ปรางศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
39 นางสมหมาย ติงสะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
40 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางจำนงค์ เครือบุดดา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
42 นางสาวนัฏฐิกา แขมคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
43 นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
44 นางสาวปวีณา ศรีจันทร์รัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
45 นางสาวปานเกษ เสน่หา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
46 นางสาววิมลณัฐ ชาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางสาวประไพ วรรณทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com