1. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา ฉันทะโส
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ัขันขัว
3.เด็กหญิง มนัสนันท์ เทาศิริ
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นางสาว จิตพร เอาทวีรัชต์
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.6
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
2.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
3.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
4.เด็กหญิง อรกัญญา เสน่หา
5.เด็กหญิง จิตตรา วาโยวิเศษ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
2.นางสาว จันทิมา ปรางศรี
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธันวา พานทอง
1.นาย จรูญ วรรณทอง
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัฒนา เสน่หา
1.นาย จรูญ วรรณทอง
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ดาวงษ์
1.นาย จรูญ วรรณทอง
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
1.นาย จรูญ วรรณทอง
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง
1.นาย จรูญ วรรณทอง
0239 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
0097 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
2.เด็กชาย สุทธินันท์ สร้อยนาค
3.เด็กชาย ธนดล ศรีพล
4.เด็กชาย พงศกร ไสว
5.เด็กหญิง วรัญญา อนุวรรณ์
6.เด็กหญิง เปมิกา มาลาศรี
7.เด็กหญิง ศิริภัสสร วรรณทอง
8.เด็กหญิง ปาลิตา บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง นันท์ธิชา เทศกูล
10.เด็กหญิง อรสา ปลงใจ
11.เด็กหญิง มาริสา พูลเกิด
12.เด็กหญิง แพรวา เสาโกมุท
13.เด็กหญิง รื่นฤดี วรรณทอง
14.เด็กหญิง อภิญญา พลหาญ
15.เด็กหญิง สุพรรษา ปาใจยา
16.เด็กหญิง นันทิยา บุญลี
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
3.นาย จรูญ วรรณทอง
4.นาง บังอร ประสีระเตสัง
5.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
2.เด็กหญิง หฤทัย บุพศิริ
3.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ลาภสาร
1.นาง บุรี ไชยสุวรรณ
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
2. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภโชค หิรัญวัน
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา พานจันทร์
3.เด็กหญิง ปฏิมาภรณ์ น้ำคำเขียว
1.นาง อัญชลี ตะเคียนจันทร์
2.นางสาว อรอนงค์ ศรีหาวงค์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง วัลสิริชา สมศรี
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ จันทะมั่น
1.นางสาว วิชุดา ชูกลิ่น
2.นาง สุจิตราภรณ์ สุระชาติ
3. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริณัฐ บุตตานีย์
1.นาง พูนศิลป์ เมืองแพน
4. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิลธิดา สุระชาติ
1.นางสาว บัวทิพย์ ชูกลิ่น
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล พงษ์วัน
2.เด็กชาย วีรภัทร พงษ์วัน
1.นาย วราวุธ คำชัย
5. โรงเรียนบ้านชำเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาวดี ครองพันธ์
1.นาย ศักดา ดาระหงษ์
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีสุข
3.เด็กชาย จิระวัฒน์ ยอดสิงห์
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรวัฒน์ ศรีใสคำ
2.เด็กชาย สมเกียรติ สีม่วง
3.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ บุตรอุดม
1.นาง อัญชลา นามคุณ
2.นางสาว ธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ เหล่าเขตการณ์
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ าวเหนือ
3.เด็กชาย สงกรานต์ สมใจ
1.นางสาว จุฑามาศ ศรีสุข
2.นางสาว ปวีณา วงษ์ชาติ
6. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริยะ จันดา
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ผ่องแผ้ว
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐพล สระสิงห์
2.เด็กชาย นราธิป ศรีด้วง
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมหวัง จันทร์ราศรี
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรีปราชญ์
1.นาง เรไร รังใส
2.นางสาว จิรนันท์ จันทร์แจ้ง
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กชาย ณัฐวัชต์ จันทกรณ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาง เรไร รังใส
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิราษฎร์ ไพรป่า
2.เด็กหญิง ตรีชฎา จิตจักร์
3.เด็กหญิง จารวี บุตรอุดม
1.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
2.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
7. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
8. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมนวรรณ อ่อนบุญมา
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ใจคง
1.นางสาว นฤมล แสงจันทร์
9. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาภร มวลสุข
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรินทิพย์ มะโนชาติ
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีสุข
1.นาง สมคิด วงศ์แหวน
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
2.เด็กหญิง ญาณิศา มีประไพ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อนุพันธ์
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมหมาย ติงสะ
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ บุญอภัย
2.เด็กหญิง ปารณีย์ พันธุทุม
3.เด็กหญิง แพรทิพย์ เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง ชานิสา เขียวอ่อน
5.เด็กหญิง ปรายฟ้า เสริมภูเขียว
1.นาง สมจิตร ครองยุติ
2.นาง สมคิด วงศ์แหวน
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชัย ไชยวัน
2.เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วกล้า
3.เด็กหญิง กนกอร ติงสะ
4.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ลีลาศ
5.เด็กหญิง ศิริพร พรมงาม
1.นาง สมหมาย ติงสะ
2.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกมล ติงสะ
1.นาย อุดมศักดิ์ ศรียันต์
10. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลพรรค สร่างช้าง
1.นาง เนตรนภา คำผุย
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย
1.นาย บัณฑิต ดวงพล
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชานันท์ สาระติ
1.นาย บัณฑิต ดวงพล
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ตุมชาติ
2.เด็กหญิง ดวงใจ ผิวหอม
3.เด็กหญิง ฐิติพร ดวงพล
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา แก้วกันหา
1.นาย สมจิตต์ ศรีโสภา
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล แก้วมะณี
2.เด็กหญิง มุฑิตา จุไธสง
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
0162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา แก้วกันหา
2.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ บุญทอง
3.เด็กหญิง โสภิตา สีเพ็ง
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
2.นาง ธนินท์ธร โกศลศิรศักดิ์
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ บุญรอด
2.เด็กชาย วิศรุต ดาวงษ์
3.เด็กชาย อัครชัย สังกะเพศ
4.เด็กหญิง มาริษา พรมมาก
5.เด็กหญิง สุธาสินี ปิกฉิม
6.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์เภา
7.เด็กหญิง เจนจิรา กาญจนะชาติ
8.เด็กหญิง จริยา บุุปผา
9.เด็กหญิง รุจิดา ศิลศร
10.เด็กหญิง ญาณภัทร เสาจันทร์
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัย ดวงพล
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทอง
3.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แหวนเพ็ชร
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริภักดิ์ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง สิรินทรา นาคงาม
3.เด็กหญิง ศศิตา ศรีชัย
4.เด็กหญิง สุมาลี ศรีชัย
5.เด็กหญิง ธนัชชา ศรีโพธิ์
1.นาง ภดารัชช์ ศรีพงษ์
2.นาง จำเนียร ไชยหงษ์
11. โรงเรียนบ้านภูทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานนท์ นบนอบ
1.นาง ศุภลักษณ์ ศรีโสภา
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิราศักดิ์ ไชยสิทธิ์
1.นางสาว นิภา ดอกบัว
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล เส้นคราม
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ใจกัด
3.เด็กชาย รัทสิทธิ์ สิงหาชาติ
1.นางสาว ศศิธร บุญตา
2.นางสาว กาญจนา นบนอบ
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล เกศา
2.เด็กหญิง สิริกาญจน์ แก้วกงพาน
3.เด็กหญิง ราชาวดี วิลัย
1.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เปรมชัย สีนิล
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บุญจันทร์ลา
3.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
4.เด็กหญิง แพรวา จารุวงศ์
5.เด็กชาย คณิน ใจบุตร
6.เด็กชาย ธีรภัทร มนตรี
1.นาย พลายงาม เภาพาด
2.นาง จิราภรณ์ เภาพาด
12. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา ชลเทพ
1.นาง สิรินทรา นรภาร
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ นาเมืองรักษ์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ ชุนบุญมา
3.เด็กชาย เกียรติพงษ์ ทรงศิริ
4.เด็กชาย ปฐมพงศ์ ทองดอนสา
5.เด็กหญิง อรญา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว วัลลภา โสริญาติ
2.นางสาว กาญจนา วรรณทอง
13. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14. โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชรตะวัน พัฒนวงศ์
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นนชนะ
2.เด็กชาย อภิชาบุตร นามธรรม
3.เด็กชาย ปริพัฒน์ หรรษา
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
2.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
1.นาง รวิสรา โคตรภักดี
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เพชรายุธ พัฒนวงศ์
2.เด็กหญิง วิจิตรา สีเหลือง
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรางคณา เอกพงษ์
2.เด็กหญิง สุพรรณี กงศรี
3.เด็กหญิง แสงเทียน มะโนธรรม
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ สีลา
2.เด็กชาย ภูริภัชน์ ภูขะมัง
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
2.นางสาว ธานี บุตรอุดม
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พนิดา สุภโค
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานดา สุภาพ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ภักดิ์ดี
1.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
3.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิลามาศ
2.เด็กชาย อธิกรณ์ สว่าง
3.เด็กหญิง จารุวรรณ คำสุข
1.นาย อภิชาติ สำนวน
2.นาง กลิ่นขจร บุตรดา
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดาพร สาริคาร
2.เด็กหญิง จิราภัทร กงศรี
3.เด็กหญิง เพชรลดา พิศพงษ์
4.เด็กหญิง พันธิภา ทาทอง
5.เด็กหญิง ธิยาดา จามะรีย์
6.เด็กหญิง จิดาภา ลาพันธ์
7.เด็กหญิง อภิสรา ทาปทา
8.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ใจกัด
9.เด็กชาย จุฑารัตน์ ดุลยชาติ
10.เด็กหญิง ศุภัชญา ใครบุตร
11.เด็กหญิง สิดาพร มีฤทธิ์
12.เด็กหญิง จิตรลดา ปัดถา
13.เด็กหญิง จันทร์ทา โพธิ์ใบ
14.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เทศราช
15.เด็กหญิง นฤมล เรืองไพศาล
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
2.นาง รวิสรา โคตรภักดี
3.นาย ประมวล ไชยปัญญา
4.นาง อรอุมา สำนวน
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา พลเมือง
2.เด็กหญิง วริศรา ก้างออนตา
3.เด็กหญิง ญาสุมิญ คำลอย
1.นาง บัวรื่น พานจันทร์
2.นางสาว นันท์นลิน เงาดำ
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ ประเสริฐชาติ
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณฤดี แหวนวงศ์
1.นาง ละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา ภูขะมัง
2.เด็กชาย พิทยา เขียวนวล
1.นางสาว นันท์นภัส สุพงค์
2.นาย ประมวล ไชยปัญญา
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา สีเหลือง
1.นางสาว ไพรินทร์ สายจันทร์
15. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศยามล พันธ์ชนะ
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร เสาเวียง
1.นาง ธัญจิรา ด้วงกลาง
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐิชาภรณ์ วันเพ็ง
1.นางสาว สุวพัชร บุญทำ
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ อมรศิลป์
1.นางสาว นิสาชล สืบสิมมา
16. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
71
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ประภาวดี ดวงศรี
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พอใจ อุปมัย
1.นาง ชุติมา แสวงผล
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา นวลหงษ์
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลีญา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ชลิตา แหวนเงิน
1.นาย วัชระ โสตทิพย์
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีสา บุญปลอด
2.เด็กหญิง ธมลวรรณ สิงห์คร
3.เด็กหญิง กนกภรณ์ วรรณทอง
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐาปนัท หนูเกลี้ยง
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย สมบัติ ศรีลาชัย
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญยาพร วรรณทอง
1.นาย สมบัติ ศรีลาชัย
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยภัทร พรมประดิษฐ์
1.นาง ประน้อม บุญน้อย
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จันคามิ
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ราชันย์ พรหมวงศานนท์
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลวิชัย ปัญญา
2.เด็กชาย ศรีรัตน์ พรหมรินทร์
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกุล
1.นางสาว วราภรณ์ ุสุดาชาติ
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำพิราช
2.เด็กชาย ปราณประวีร์ สมรัตน์
3.เด็กชาย ธีรปกร แก้วเจริญ
1.นางสาว สมัย สะใบ
2.นางสาว นัฎฐิกา แขมคำ
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล ประสีระเตสัง
2.เด็กชาย สาริศ บุญเฟรือง
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาคิม เมธามณี
2.เด็กชาย กิตติภพ วรรณทอง
1.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ้งทิวา บุญมา
2.เด็กหญิง กาญจนา รักษา
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริกร กลมพันธ์
2.เด็กหญิง สลิลทิพย์ พละไกร
3.เด็กชาย สิทธิเดช มุ่งหมาย
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
2.นาง กัญญาณัท ธรรมมะ
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตติกานต์ มุ่งผล
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิชา กันนุลา
2.เด็กหญิง ไพรินทร์ พรมสะอาด
3.เด็กหญิง ญาตาวี ไชยพิมูล
1.นางสาว ธัญชนก วรรณทอง
2.นางสาว กัญญาณัท ธรรมมะ
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาธิป พนานุสรณ์
2.เด็กชาย บุริศร์ เนาว์ศรีสอน
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
2.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พวงพร ศรีสุรักษ์
2.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ พรมแย้ม
1.นาย สมาน มูลศิริ
2.นาย เสนีย์ ทะหา
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ ขันคำ
2.เด็กหญิง ภัทรพร จีรจิตต์
3.เด็กหญิง วรรณเพ็ญ แจ่มแจ้ง
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์เพชร คำลอย
2.เด็กชาย สุรชัย สมนึก
3.เด็กหญิง บุณยาพร วรรณทอง
1.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา สีดาบุตร
2.เด็กหญิง สาวิตรี วรรณทอง
1.นาง ปิยวรรณ ป้องวิเศษ
2.นาย บุญมณัชญ์ คำทวี
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัณณ์ คำลอย
2.เด็กชาย พงศธร พิลาดี
1.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
2.นาง ชุติมา แสวงผล
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อำไพ ชนะมาร
2.เด็กหญิง อาริสา ทองบ่อ
3.เด็กหญิง ณิชชารัตน์ ต้นวงศ์
1.นางสาว รัตนา บุตรอุดม
2.นางสาว ศลิษา สีสันต์
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุนิตา ไสว
4.เด็กหญิง จารุณี มีผิว
5.เด็กชาย จักรพงษ์ จันคามิ
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
3.เด็กชาย ธนากร เทียนมณี
4.เด็กชาย ปิติภัทร ทะหา
5.เด็กชาย บวรวิทย์ พานจันทร์
6.เด็กชาย ภาคิน มงคลคลี
1.นางสาว ศลิษา สีสันต์
2.นาง ปัทมาพร อินวัน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ผิวเรือง
2.เด็กหญิง สุธีกานต์ ขวัญเมือง
1.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
2.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ แก้วแสง
2.เด็กหญิง จิรัชญา วรรณทอง
1.นาย เสนีย์ ทะหา
2.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
2.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
1.นาง ยุพา วรรณทอง
2.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริษา วีสุติน
1.นางสาว ปนัดดา อุ่นแก้ว
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศยา ศรีมงคล
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิมพ์อักษร
3.เด็กหญิง ปรัชญา เหล่าพงศ์ประเสริฐ
1.นาง กิตติพรรณ สิงห์หาสน์
2.นาง สุพรรณี คำทวี
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชนะมาร
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ทองพินิจ
3.เด็กหญิง ภัคจิรา ดับโศรก
1.นาง นิตยา จำปา
2.นางสาว วิไลลักษณ์ จำนงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)โท ร045 679 227 อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com